Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα διδασκόμενα μαθήματα του Γυμνασίου καθώς και τις ώρες που αυτά διδάσκονται σε κάθε τάξη.

 

 

 

 

Α/Α ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Α'ΤΑΞΗ Β'ΤΑΞΗ Γ'ΤΑΞΗ
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 2
2 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ 4 4 4
3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 5 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 3
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - - 2
6 ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 2
7 ΓΑΛΛΙΚΑ ( ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ η ΙΤΑΛΙΚΑ) 2 2 2
8 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4
9 ΦΥΣΙΚΗ 1 2 2
10 ΧΗΜΕΙΑ - 1 1
11 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 2 -
12 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 1 1
13 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2
14 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ) 1 1 1
15 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ) 1 1 1
16 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 - -
17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 1 1
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 1 1
         
         
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ 32 32 32