15-ΜΕΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2015-16

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4   ΜΕΛΟΣ
5   ΜΕΛΟΣ
6   ΜΕΛΟΣ
7   ΜΕΛΟΣ
8   ΜΕΛΟΣ
9   ΜΕΛΟΣ
10   ΜΕΛΟΣ
11   ΜΕΛΟΣ
12   ΜΕΛΟΣ
13   ΜΕΛΟΣ
14   ΜΕΛΟΣ
15   ΜΕΛΟΣ